fMRI

در خواب لحظه ای برای مغز چه اتفاقی می افتد؟

در خواب لحظه ای برای مغز چه اتفاقی می افتد؟ admin

خواب لحظه ای پدیده ای است که در آن شخص بدون قصد قبلی و برای مدتی که بین کسری از ثانیه تا حداکثر 10 ثانیه به طول می انجامد، هوشیاری خود را از دست می دهد و معمولا با تکان ناگهانی سر، هوشیاری خود را به دست می آورد.

read more