هیپوکامپوس

آیا مغز مردان و زنان تفاوت دارد؟

آیا مغز مردان و زنان تفاوت دارد؟ admin

یافته های تیم پژوهشی این ادعای رایج که هیپوکامپوس بزرگتر، گرایش زنان به تمایل احساسات بیشتر، مهارت های بین فردی قوی تر و حافظه کلامی بهتر را توضیح می دهد، به چالش می کشد.

read more