هوای ابری

چند نکته مهم در رابطه با استفاده از ضد آفتاب

در هوای ابری هم حتماً باید از ضد آفتاب استفاده شود، چون ابر ها نمی توانند اشعه ی ماورای بنفش راجذب کنند و تقریباً در هوای ابری ۸۰ درصد این اشعه به پوست می رسد پس مثل روزهای آفتابی و حتی دقیق تر از آن باید از ضد آفتاب استفاده شود. ... مطالعه بیشتر