هرویین

ترامادول Tramadol

فرمول شیمیایی ترامادول C16- H25-NO2 با متابولیسم کبدی 9 ساعت ودفع از طریق ادرار 18 ساعت در اشکال قرص و کپسول ،قطره ، امپول ،شیاف – نامهای تجاری: ترامال ،ترامد ، بایومادول ... مطالعه بیشتر