نوزاد

تعاریف مهم طب نوزادان

تعاریف مهم طب نوزادان 700 500 admin

به تولد نوزاد با سن کامل بارداری کمتر از 37 هفته اطلاق می‌شود.

read more

الگوی تکامل حواس در جنین

الگوی تکامل حواس در جنین admin

✅ براساس مطالعات اگر مواجهه حسی در نوزاد طبق الگویی خارج از الگوی فوق انجام شود تکامل عصبی و فیزیولوژیک به صورت غیر طبیعی رخ می‌دهد.

read more

تست های تشخيصی علل نارسايی حاد كبد

تست های تشخيصی علل نارسايی حاد كبد admin

١.هپاتيت A:
چک ANTI HAV- IGM
٢.تست های تشخيصی علل نارسايی حاد كبد هپاتيت B:
چك Anti HBc IgM/HBV profile
٣. هپاتيت D:
چكAnti HDV IgM

read more