نوزاد

تعاریف مهم طب نوزادان

تعاریف مهم طب نوزادان 700 500 admin

به تولد نوزاد با سن کامل بارداری کمتر از 37 هفته اطلاق می‌شود.

ادامه مطلب

الگوی تکامل حواس در جنین

الگوی تکامل حواس در جنین admin

✅ براساس مطالعات اگر مواجهه حسی در نوزاد طبق الگویی خارج از الگوی فوق انجام شود تکامل عصبی و فیزیولوژیک به صورت غیر طبیعی رخ می‌دهد.

ادامه مطلب

تست های تشخیصی علل نارسایی حاد کبد

تست های تشخیصی علل نارسایی حاد کبد admin

١.هپاتیت A:
چک ANTI HAV- IGM
٢.تست های تشخیصی علل نارسایی حاد کبد هپاتیت B:
چک Anti HBc IgM/HBV profile
٣. هپاتیت D:
چکAnti HDV IgM

ادامه مطلب