نبض شریانی

انواع نبض

1.نبضcentral;که در ناحیه کاروتید مشترک و وفمورال لمس میشه2.نبض محیطی:که همینجوری که از اسمش معلومه تو محیط یافت میشه،مثل دورسالیس پدیس ورادیال... ... مطالعه بیشتر