میلوگرافی

Iohexal

براساس نوع مصرف طبق تجویز پزشک برای میلوگرافی بسته به ناحیه تزریق 17-6میلی لیتر از محلول دارو حاوی 300-240میلی گرم ید مصرف می شود ... مطالعه بیشتر