ميكروسكوپ

اشک

✅اشک از غدد lacrimal كه در گوشه خارجي چشم و پشت پلك فوقاني قرار دارد، توليد و تخليه ميشود و سپس با هربار پلك زدن چشم، اشك از طريق lacrimal punctum كه بصورت دو سوراخ بسيار ريز در گوشه داخلي چشم قرار گرفته هدايت شده و در انتها به كيسه اشك و حفره بيني ريخته ميشود. به همين علت بهنگام گريه كردن دچار آبريزش بيني هم ميشويم. ... مطالعه بیشتر