فنوباربیتال

تداخلات دارویی :

وارفارین با سایر ضد دردهای غیر استروئیدی افزایش خونریزی و INR بلافاصله پس از تجویز عدم تجویز داروی مسکن ، در صورت اجبار تجویز ممانعت کننده سیکل اکسیژناز ۲ ، کنترل INR ... مطالعه بیشتر