فاکتور

هموفیلی

هموفيلی ها یک گروه از اختلالات انعقادی ارثی هستند که توسط ژن های موجود در کروموزوم X حمل می شوند. یعنی وراثت آن وابسته به جنسیت است. هموفیلی به دنبال کمبود فاکتور VIII و یا IX ایجاد می شود و تقریبا فقط در مردان رخ می دهد. ... مطالعه بیشتر