اقدامات اورژانس اولیه در منزل بعد از خوردن قرص برنج

1- به هیچ وجه به بیمار آب ندهید حتما او رامی کشید. بعد از خوردن قرص برنج فسفید الومینوم وارد معده می شود و با اسید ترکیب می شود و گاز سمی فسفین آزاد می کند خوردن آب روند تولید گاز و سمیت قرص برنج را افزایش می دهد همین فسفین است که اثرات مرگ اور دارد ... مطالعه بیشتر