ریتالین

اختلال کمبود توجه

" اختلال كمبود توجه " ADD = Attention Deficit Disorder مشخصه ى این افراد بی توجهی، نامنظم بودن، حواس پرتی، فراموشکاری و اعتماد به نفس پایین است و عموما در امر تحصیل چندان موفق نیستند. ... مطالعه بیشتر