رویابینی

روانکاوی psychoanalysis

زمزمه هایی برای آشتی با روانکاوی در گوشه کنار جهان شنیده میشد برای مثال پیاژه در 1972 اذعان کرد که در آینده علوم شناختی و روانکاوی به هم خواهند پیوست و از طرف دیگر کسانی شروع به منطبق کردن روانکاوی با پیشرفت های زمان کردند ولی هیچ حرکت چندان موثری انجام نشد ... مطالعه بیشتر