تداخل دارو- غذا

نکته هایی در مورد داروها

نکته هایی در مورد داروها admin

Theophylline, Ciprofloxacin, Ofloxacin
باعث مسمومیت با تئوفیلین می شود که عالئم آن عبارت است از : تهوع ، استفراغ و تشنج

read more