وزن ایده آل

وزن ایده آل شما: 0

این سوالی میباشد که همه افراد در سنین مختلف از خود میپرسند و جوابهای مختلف عموماٌ به این سوال باعث سردرگمی افراد میگردد. باید بدانیم فرمولهای زیادی در اینترنت و یا کتب علمی میتوان یافت که بر اساس معیارهای خاص خود وزن ایده آل را محاسبه میکنند.

قرارداد محاسبه فرم بدنی چگونه است؟

مچ دست خود را فقط با استفاده از انگشت اشاره و شصت بگیرید :
۱-اگر دو انگشت شما به هم نرسید، فرم بدنی شما بزرگ است.
۲-اگر فقط دو انگشت شما به هم رسید، فرم بدنی شما متوسط است.
۳-اگر دو انگشت شما به هم رسیده و از روی هم رد می شوند، فرم بدنی شما کوچک است.

یکی از بهترین و کارآمد ترین روشها در محاسبه وزن ایده آل استفاده از فرمول دکتر دوین میباشد که در آن بر اساس زن یا مرد بودن محاسبه صورت میگیرد. در این روش تفاضل قد به اینچ از عدد 60 در عدد 2.3 ضرب شده و برای مردان به عدد 50 و برای زنان به عدد 45.55 اضافه میگردند. فرمول کامل به صورت زیر میباشد:

Devine Formula

Male Ideal Body Weight = 50 kg + 2.3 kg * ( Height(in) – 60 )
Female Ideal Body Weight = 45.5 kg + 2.3 kg *( Height(in) – 60 )

فرمول بروكا

اين روش براي هر فرد به راحتي قابل استفاده و محاسبه است. بر مبناي چنين محاسبه‌اي كافي است كه قد هر فردي را به سانتي‌متر اندازه‌گيري و از عدد بدست آمده مقدار صد سانتي‌متر كسر شود. به طور مثال شخصي كه ۱۷۵ سانتي‌متر قد دارد، عدد صد را از ۱۷۵ كسر كرده كه عدد ۷۵ حاصل مي‌شود. اين عدد را وزن خام يا پايه مي‌گويند. جهت رسيدن به وزن ايده‌آل كافي است براي افرادي كه جثه متوسط دارند، براي خانم‌ها ۱۵ درصد و براي آقايان ده درصد از وزن خام كاسته شود.