نخستین رویداد و پویش رسانه‌ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین برگزار می‌شود

نخستین رویداد و پویش رسانه‌ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین برگزار می‌شود

نخستین رویداد و پویش رسانه‌ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین برگزار می‌شود 150 150 admin
نخستین رویداد و پویش رسانه‌ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه ها و خانواده هایشان برگزار می‌شود.