Zingiber Products زنجبیل

Zingiber Products زنجبیل

Zingiber Products زنجبیل 150 150 noir

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Zingiber Products زنجبیل

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

اين فرآورده ها در پيشگيري از بيماري مسافرت مصرف مي شوند.

تداخل دارويي:
از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضدفعاليت پلاكتي و پايين آورنده قند خون مي باشد،لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ها ممكن است با درمانهاي قلبي ،پايين آورنده قندخون و ضدانعقاد تداخل نمايد.

مکانيسم اثر:
مكانيسم اثر زنجبيل در پيشگيري از بيماري مسافرت مشخص نيست. به نظر مي رسد كه با تاثير موضعي بر مجاري گوارشي اثر خود را اعمال مي كند.

اشكال دارويي:
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg

اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تيميان‌ از عصاره‌هيدورالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:
1. برگ‌ آويشن‌ 19% Thymus vulgaris
2. برگ‌ اكاليپتوس‌ 5% Eucalyptus globulus
3. برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4. دانه‌ رازيانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
0
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط