Login

Register

Login

Register

Vitamin K ویتامین کا

Vitamin K ویتامین کا

Vitamin K ویتامین کا 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Vitamin K ویتامین کا

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این ویتامین برای پیشگیری و درمان اختلالات انعقادی شامل اختلالات در ساخت فاکتورهای II،VII،IXو X ناشی از کمبود ویتامین K یا اختلال در فعالیت متابولیک آن مصرف می گردد. فیتونادیون به منظور جلوگیری از بیماری خونریزی دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف می شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان ویتامین K با داروهای ضد انعقاد خوراکی ممکن است اثرات این داروها را به علت افزایش ساخت کبدی فاکتورهای پیش انعقادی کاهش دهد.

مکانیسم اثر:
این ویتامین تشکیل پروترومبین فعال در کبد (فاکتور II) ،پروکانورتین (فاکتور VII) ،جزء ترومبوپلاستین پلاسما یا فاکتور کریسمس (فاکتور IX) و فاکتور استوارت (فاکتور X) را که برای انعقاد طبیعی خون لازم هستند،تسریع می کند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک و انجام آزمون زمان پروترومبین ضروری است.
۲٫از مصرف سایر داروها بدون دستور پزشک باید خودداری شود، زیرا ممکن است اثرات ویتامین K را تغییر دهند.

فارماکوکینتیک:
ویتامین K به سهولت از مجرای گوارش (دوازدهه) جذب می شود.فیتونادیون برای جذب به املاح صفراوی نیاز دارد. متابولیسم این ویتامین کبدی است. زمان شروع اثر فیتونادیون از راه خوراکی ۶-۱۲ ساعت و از راه تزریقی ۱-۲ ساعت است. غلظت طبیعی فیتونادیون طی ۱۲-۱۴ ساعت پس از مصرف به دست می آید. ویتامین K از راه صفرا و کلیه دفع می شود.

اشکال دارویی:
Injection:1 mg/0.5ml, 10 mg/ml
Tablet:10 mg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط