Login

Register

Login

Register

Vitamin A+D ویتامین آ+د

Vitamin A+D ویتامین آ+د

Vitamin A+D ویتامین آ+د 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Vitamin A+D ویتامین آ+د

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

برای تسکین موقت ناراحتی ناشی از سوختگی‌های خفیف و تحریکات خفیف پوستی، از جمله ادرار سوختگی نوزادان و تحریکات ناشی از ترشحات ایلئوستومی و کلوستومی.
به مقدار مورد نیاز بر روی موضع مالیده شده و به آرامی ماساژ داده می‌شود. برای سوختگی‌های خفیف و سایر تحریکات خفیف پوستی، موضع با گاز یا پانسمان مناسب پوشانده می‌شود.

اشکال دارویی:
Ointment: (Vit.A 850IU+Vit.D 85 IU) / g

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مرطوب کننده.

طبقه‌بندی درمانی: ویتامین (موضعی) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده A

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- از تماس دارو با چشم‌ها خودداری کنید.
۲- در صورت تداوم بیماری یا بروز تحریکات، مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک تماس بگیرید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط