Login

Register

Login

Register

Vindesin ویندزین

Vindesin ویندزین

Vindesin ویندزین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Vindesin ویندزین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

ویندزین در درمان لوسمی های حاد،لنفوم ها و بعضی از تومورهای جامد ازجمله پستان و ریه مصرف می شود.

عوارض جانبی:
نفروپاتی ،تضعیف فعالیت مغز استخوان ، کم خونی و ترومبوسیتوپنی ، ونوروتوکسیسیتی از عوارض جانبی مهم ویندزین است.

مکانیسم اثر:
ویندزین متافازمیتوز را متوقف می کند. ویندزین با اتصال به میکروتوبول ها مانع فعالیت آنها شده و در نهایت باعث مرگ سلول می شود.

فارماکوکینتیک:
ویندزین نیمه عمر سه مرحله ای دارد که نیمه عمر نهایی آن حدود ۲۰ ساعت است. دفع دارو کلیوی است.

اشکال دارویی:
For Injection:5 mg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط