Login

Register

Login

Register

Urofollitropin (purified اوروفولیتروپین

Urofollitropin (purified اوروفولیتروپین

Urofollitropin (purified اوروفولیتروپین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Urofollitropin (purified اوروفولیتروپین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

القاء تخمک‌گذاری: ۱۵۰ واحد در روز (در IVF تا ۲۲۵ واحد در روز) به صورت عضلانی و یا زیر پوستی در ۵ روز اول درمان. دوز را می‌توان بین ۷۵ و ۱۵۰ هر ۲ روز تا حداکثر ۴۵۰ واحد در روز اضافه نمود. درمان بیش از ۱۲ روز توصیه نمی‌شود. اگر پاسخ به دارو مناسب بود و یا رشد فولیکولها به میزان کافی رسید HCG بعد از آخرین دوز با آن تجویز می‌شود. در صورتی که سطح استرادیول بیش از ۲۰۰۰ pg/mL بود یا تخمدانها بیش از حد بزرگ شده بودند یا درد شکمی بروز کرد تزریق HCG را انجام ندهید یا متوقف کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط:

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- به بیمار نحوه تزریق صحیح را آموزش دهید.
۲- در صورت بروز سندروم تحریک بیش از حد تخمدان مانند اتساع و درد شکم، اشکال در تنفس و خونریزی واژینال سریعاً به پزشک خود اطلاع دهد.
۳- در مورد ناباروری توصیه می‌شود از روز قبل از مصرف hCG تا زمان تخمک ‌گذاری هر روز مقاربت جنسی صورت گیرد.
مصرف در شیر دهی: ترشح در شیر نامشخص است در این دوره توصیه نمی‌شود.

مصرف در بارداری: مصرف در دوران بارداری ممنوع است.

توجه: جهت تکمیل اطلاعات به تک نگار Menotropin مراجعه شود.

مکانیسم اثر:
اوروفولیتروپین، هورمون محرک فولیکولی (FSH) خالص شده بدست آمده از ادرار خانمهای یائسه است. این هورمون باعث تحریک رشد فولیکول‌های تخمدانی در خانمهایی که نارسایی اولیه تخمدان ندارند می‌شود. وجود این هورمون برای رشد و بلوغ فولیکولهای تخمدان، ترشح استروییدهای جنسی و اسپرماتوژنز ضروری است.

فارماکوکینتیک
نیمه عمر حذفی
به‌صورت تزریق زیر پوستی: ۳۲ ساعت و در تزریق‌های متمادی ۲۱ ساعت است.
به صورت تزریق عضلانی: ۳۷ ساعت و در تزریق‌های متمادی ۱۵ ساعت است.
زمان لازم برای رسیدن به پیک غلظت
به صورت تزریق زیر پوستی: ۲۱ ساعت و در تزریق‌های متمادی ۱۰ ساعت است.
به صورت تزریق عضلانی: ۱۷ ساعت و در تزریق‌های متمادی ۱۱ ساعت است.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: در موارد حساسیت به فولیتروپین، غلظت بالای FSH در خون که می‌تواند نشانگر نارسایی اولیه تخمدان باشد، اختلالات کنترل نشده تیرویید و یا آدرنال، وجود اختلالات دیگر ایجاد کننده ناباروری به جز عدم تخمک‌گذاری، وجود تومور‌های مغری نخاعی مانند تومور هیپوفیز، خونریزی غیر عادی واژینال بدون علت، کیست تخمدان که علت آن PCO نباشد و بارداری ممنوع می‌باشد.

موارد احتیاط: بزرگ شدن تخمدان: ممکن است باعث بزرگی تخمدان همراه با علائمی مانند درد شکم شود که در بسیاری از موارد با قطع دارو بهبود می‌یابد در این مورد بهتر است hCG تزریق نشود.
برای جلوگیری از سندروم تحریک بیش از حد تخمدان باید درمان با حداقل دوز صورت گیرد و بزرگ شدن تخمدان و درد شکم مانیتور شود و در صورت بروز علائم دارو سریعا قطع و درمان در بیمارستان انجام شود.
ممکن است باعث بروز مشکلات جدی ریوی مانند آتلکتازی و ARDS شود.
مشکلات ترومبولیک با این دارو گزارش شده است در بیمارن با سابقه و در ریسک این مشکلات با احتیاط استفاده شود.
در بیماران با اختلالات کبدی و کلیوی با احتیاط استفاده شود.

ملاحظات اختصاصی
۱- اوروفولیتروپین اثر بخشی معادل HMG در درمان ناباروری دارد اما برخی عوارض مانند سندروم تحریک بیش از حد تخمدان را کمتر ایجاد می‌کند .
۲- بهتر است تزریق زیر پوستی در ناحیه شکم انجام شود و تزریق در ناحیه ران انجام نشود مگر زمانی که امکان تزریق در شکم وجود ندارد.
۳- تزریق عضلانی بهتر است در ناحیه پشت انجام شود.
۴- احتمال دوقلوزایی با این دارو از بارداری طبیعی بیشتر است.

اشکال دارویی:
Injection, Powder: 75 IU FSH

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: گونادوتروپین.

طبقه‌بندی درمانی: محرک تخمک ‌گذاری، محرک اسپرم‌گذاری.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده X

نام‌های تجاری: Fostimon

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط