Login

Register

Login

Register

Typhoid Vaccine واکسن تیفوئید

Typhoid Vaccine واکسن تیفوئید

Typhoid Vaccine واکسن تیفوئید 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Typhoid Vaccine واکسن تیفوئید

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

واکسن خوراکی تیفویید برای ایمن سازی فعال در کودکان بزرگتراز ۶ سال در مقابل بیماری ناشی از باسیل Salmonella thyphi مصرف می شود. واکسیناسیون در موارد زیر توصیه می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این واکسن برای بیماران مبتلا به تب تیفویید یا ناقلین مزمن تیفویید،در صورت حساسیت نسبت به هریک از اجزاء واکسن ،در بیماریهای حاد همراه با تب یا اختلالات حاد گوارشی (اسهال و استفراغ طولانی) و نقص مادرزادی و اکتسابی سیستم ایمنی نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
بعضی از داروهای ضدمالاریا،فنی تویین ،داروهای کاهنده سیستم ایمنی و کورتیکوستروییدها ممکن است در ایجاد پاسخ مناسب ایمنی مداخله کنند. در این موارد واکسن باید تحت مراقبتهای پزشکی استفاده شود. سولفونامیدها و آنتی بیوتیکها نیز مانع ایجاد پاسخ مناسب ایمنی دربرابر واکسن خوراکی تیفویید می شوند.

هشدار:
این واکسن برای بیماران مبتلا به تب تیفویید یا ناقلین مزمن تیفویید،در صورت حساسیت نسبت به هریک از اجزاء واکسن، در بیماریهای حاد همراه با تب یا اختلالات حاد گوارشی (اسهال و استفراغ طولانی) و نقص مادرزادی و اکتسابی سیستم ایمنی نباید مصرف شود.

تداخل دارویی:
بعضی از داروهای ضدمالاریا،فنی تویین ،داروهای کاهنده سیستم ایمنی و کورتیکوستروییدها ممکن است در ایجاد پاسخ مناسب ایمنی مداخله کنند. در این موارد واکسن باید تحت مراقبتهای پزشکی استفاده شود.سولفونامیدها و آنتی بیوتیکها نیز مانع ایجاد پاسخ مناسب ایمنی در برابر واکسن خوراکی تیفوییدمی شوند.

مکانیسم اثر:
واکسن خوراکی تیفویید حاوی باکتری های زنده و ضعیف شده Salmonella thyphi Ty21a می باشد. واکسن تیفویید با ایجاد پاسخ ایمنی بدن را بر علیه بیماری ناشی از Salmonellathyphi (نه بر علیه سایر سویه های باسیل) مصون می سازد.

نکات قابل توصیه به بیمار:
یک کپسول یک روز در میان (روزهای ۱،۳،۵ و ۷) یک ساعت قبل از غذا با آب سرد یا ولرم بلعیده شود. کپسول حاوی واکسن نباید جویده شود. برنامه کامل واکسیناسیون خوردن هر چهار کپسول می باشد و در غیر این صورت ممکن است پاسخ مناسب ایمنی حاصل نشود. مصونیت برای حداقل ۵ سال باقی می ماند. در صورت تماس مکرر و مداوم با تب تیفویید بعد از ۵ سال ،برنامه مجدد واکسیناسیون بعنوان یاد آوری توصیه می شود.

اشکال دارویی:
Enteric coated capsules

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط