Login

Register

Login

Register

Triclocarban تریکلوکربن

Triclocarban تریکلوکربن

Triclocarban تریکلوکربن 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Triclocarban تریکلوکربن

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:


عوارض جانبی

موضعی: حساسیت به نور.

اشکال دارویی:

موارد و مقدار مصرف
پاک و ضدعفونی کردن پوست.
مانند سایر صابونها مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر
تریکلوکاربان یک ضدعفونی کننده از دسته کاربانیلینها است که بر ارگانیسمهای گرم مثبت اثر باکتریوستاتیک دارد. تأثیر این دارو در مقابل ارگانیسمهای گرم منفی و بعضی از قارچها کمتر است.

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی درمانی: ضدعفونی کننده (پوستی) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

اشکال دارویی:
Soap: 1%

ملاحظات اختصاصی
۱ـ گرمای بیش از حد موجب تبدیل تریکلوکاربان به کروآنیلین می‌شود که ماده‌ای سمی است و از طریق پوست جذب شده و باعث ایجاد متهموگلوبینمی می‌شود.
۲ـ بعد از مصرف صابون، موضع باید آبکشی شود.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱ـ از مصرف آب داغ (بیش از ۵۰ درجه) با این صابون خودداری نمایید.
۲ـ این صابون را دور از گرما نگهداری کنید.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط