Login

Register

Login

Register

Thymian تیمیان

Thymian تیمیان

Thymian تیمیان 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Thymian تیمیان

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

شربت تیمیان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود.

عوارض جانبی:
تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشا مخاطی گردد. به دلیل وجود آنتول احتمال بروز واکنشهای آلرژیک (درماتیت تماسی) در افراد حساس وجود دارد.

هشدار:
به دلیل وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک مصرف شود.
ایمنی‌ مصرف‌ این‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است‌.

مکانیسم اثر:
اثرات خلط آور و ضدسرفه آویشن احتمالا مربوط به فلاونوییدها و روغنهای فرار (تیمول و کارواکرول) آن می باشد. همچنین برای روغنهای فرار اکالیپتوس (اکالیپتول) ،رازیانه (آنتول) ،مرزه (کارواکرول) نیز اثرات خلط آور و ضد سرفه گزارش شده است.

اشکال دارویی:
Syrup:120 ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط