Tetrabenazine تترابنازین

Tetrabenazine تترابنازین

Tetrabenazine تترابنازین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Tetrabenazine تترابنازین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

اختلالات حرکتی ناشی از کره هانتیگتون، کری پیری و حالات نورولوژیک مربوط به آن
ابتدا مقدار ۵/۱۲ میلی‌گرم دو بار در روز (در سالخوردگان mg/day 5/12) مصرف، و سپس با افزایش تدریجی مقدار مصرف به ۲۵-۵/۱۲ میلی‌گرم سه بار در روز می‌رسد. حداکثر مقدار مصرف mg/day 200 است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

ملاحظات اختصاصی
این دارو ممکن است بر انجام فعالیتهای نیازمند مهارت، مثل رانندگی، اثر بگذارد.

مکانیسم اثر:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: دوران شیردهی.

موارد احتیاط: حاملگی.

فارماکوکینتیک:

عوارض جانبی

اعصاب مرکزی: خواب‌آلودگی، افسردگی، اختلال عملکرد اکستراپیرامیدال.
دستگاه گوارش: اختلالات گوارشی.

قلبی ـ عروقی: کمی فشار خون.

اشکال دارویی:
Tablet: 25 mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ماده تخلیه کننده منوآمین‌های مرکزی.

طبقه‌بندی درمانی: تسکین‌بخش و آرام‌بخش.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

نام‌های تجاری: Revocon

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط