Testosterone Undecanoate تستسترون آندکانوئیت

Testosterone Undecanoate تستسترون آندکانوئیت

Testosterone Undecanoate تستسترون آندکانوئیت 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Testosterone Undecanoate تستسترون آندکانوئیت

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:


مکانیسم اثر
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

عوارض جانبی:

ملاحظات اختصاصی
۱- دارو در درمان جایگزین کردن آندروژن‌ها در ناتوانی جنسی ناشی کمبود آندروژنی نیز استفاده می‌گردد.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- دارو با غذا مصرف شود و کپسول باز نشود.
مصرف در سالمندان: میزان مصرف مشابه بزرگسالان می‌باشد.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: بیماری کبدی، کلیوی و قلبی؛ هیپرکلسمی، نفروز و یا فاز نفریتیک نفریت؛ در افراد مذکر قبل از بلوغ؛ بیمارانی که به راحتی از نظر جنسی تحریک می‌شوند.

موارد احتیاط: مشابه داروی تستوسترون.

اشکال دارویی:

موارد و مقدار مصرف
الف) هیپوگنادیسم در مردان یا هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک و تأخیر در بلوغ (مردان) .
بزرگسالان: ابتدا با mg/d 160-120 در دو روز منقسم به مدت ۳-۲ هفته درمان دوز آن تنظیم می‌گردد. دوز نگهدارنده معمول mg/d 120-40 در دوزهای منقسم می‌باشد.

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آندروژن.

طبقه‌بندی درمانی: آندروژن، ضد نئوپلاسم.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده X
اشکال دارویی:
Capsule: 40 mg

نام‌های تجاری: Andriol Testocaps

عوارض جانبی
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

مسمومیت و درمان
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط