Sodium Chloride (Ophthalmic) سدیم کلراید (پماد چشمی هیپراسمولار)

Sodium Chloride (Ophthalmic) سدیم کلراید (پماد چشمی هیپراسمولار)

Sodium Chloride (Ophthalmic) سدیم کلراید (پماد چشمی هیپراسمولار) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Sodium Chloride (Ophthalmic) سدیم کلراید (پماد چشمی هیپراسمولار)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

داروی کمکی در کاهش ادم قرنیه ناشی از علل مختلف، مانند کراتیت تاولی (bullous keratitis) ، داروی کمک تشخیصی برای تسهیل معاینات چشم پزشکی، هنگام گونیوسکوپی، فوندوسکوپی و بیومیکروسکوپی.
یک بار در روز یا بیشتر طبق دستور پزشک مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به هر یک از اجزای فرمولاسیون.

فارماکوکینتیک:

عوارض جانبی
چشم: سوزش و تحریک موقت چشم هنگام مصرف دارو.

اشکال دارویی:
Ointment: 5%
Drop: 5%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: الکترولیت.

طبقه‌بندی درمانی: پماد چشمی (هیپرتونیک) .

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده A

ملاحظات اختصاصی
در صورت بروز هر یک از موارد زیر، باید مصرف دارو قطع شود:
درد شدید، سردرد، تغییر بینایی (جانبی و مستقیم) ، ظاهر شدن ناگهانی نقاط شناور، قرمزی شدید چشم‌ها، درد چشم به هنگام تماس با نور، دوبینی.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط