Login

Register

Login

Register

Sodium Chloride (Nasal) سدیم کلراید (رینوسالتین)

Sodium Chloride (Nasal) سدیم کلراید (رینوسالتین)

Sodium Chloride (Nasal) سدیم کلراید (رینوسالتین) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Sodium Chloride (Nasal) سدیم کلراید (رینوسالتین)

اطلاعات دارویی

اشکال دارویی:
Solution: 0.9%, 5ml
Spray, Solution: 0.9%, 0.65%
Drop: 0.65%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: الکترولیت.

طبقه‌بندی درمانی: ضدعفونی‌کننده ضعیف، مرطوب‌کننده.
طبقه‌‌‌بندی
مصرف در بارداری: رده A

موارد و مقدار مصرف
حفظ رطوبت و برطرف کردن خشکی و التهاب غشاهای بینی ناشی از سرماخوردگی، ایجاد رطوبت و در مواقع مصرف بیش از حد داروهای ضد احتقان بینی، آلرژی‌ها، خونریزی بینی و سایر تحریکات.
به مقدار مورد نیاز یا طبق دستور پزشک مصرف شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط