Shirafza شیرافزا

Shirafza شیرافزا

Shirafza شیرافزا 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Shirafza شیرافزا

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

قطره شیرافزا جهت افزایش شیر مادر بکار می رود و همچنین باعث برطرف شدن اختلالات گوارشی و آرامش طفل می گردد.

عوارض جانبی:
با مصرف این فرآورده احتمال بروز واکنشهای آلرژیک وجود دارد.

تداخل دارویی:
شنبلیله موجود در این فرآورده باعث کاهش قندخون می گردد. بنابراین احتمال دارد با داروهای پایین آورنده قندخون تداخل نماید.

مکانیسم اثر:
آنتول موجود در شیرافزا احتمالا به عنوان آنتاگونیست رقابتی دوپامین عمل کرده و موجب افزایش ترشح شیر می شود. قطره شیرافزا با داشتن اثرات آنتی اسپاسمودیک بر روی عضلات صاف موجب تسهیل خروج گازها از معده شده در نتیجه سبب برطرف شدن اختلالات گوارشی و آرامش طفل می گردد.
Drop:30 ml

اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قطره‌ شیرافزا از عصاره‌ هیدروالکلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌:
۱٫ دانه‌ رازیانه‌ ۵۰%
Foeniculum vulgare
۲٫ دانه‌ زیره‌ سبز ۲۰%
Cuminum cyminum
۳٫ دانه‌ شنبلیه‌ ۲۰%
Trigonella foenum – graecum
۴٫ اندام‌ هوایی‌ شوید ۱۰%
Anethum graveolens
مواد موثره‌: تریگونلین‌،نیکوتینیک‌ اسید وروغنهای‌ فرار. نظیر آنتول‌، فنکون‌، کارون‌و پاراسیمن‌.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط