Sevoflurane سوفلوران

Sevoflurane سوفلوران

Sevoflurane سوفلوران 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Sevoflurane سوفلوران

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) بیهوشی از راه استنشاقی (شروع و ادامه بیهوشی عمومی در کودکان و بزرگسالان) .
حداقل غلظت آلوئولار (MAC) (غلظتی که در آن ۵۰% بیماران (بالای ۲۵ سال) به دارو پاسخ می‌دهند) ۶/۲% می‌باشد. سطوح بیهوشی جهت جراحی عمده با غلظتهای بین ۵ تا ۳% به دست می‌آید. غلظتی که در‌ آن فراموشی و کاهش آگاهی ایجاد می‌شود ۶/۰% می‌باشد.

تنظیم
دوز:
در نارسایی کلیه و کبد با احتیاط مصرف شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو و یا بیهوشی دهنده‌های هالوژنه؛ هیپرترمی شناخته شده و یا مشکوک.

موارد احتیاط: احتمال تشنج

عوارض جانبی:

اعصاب مرکزی: بی‌قراری، دلیریوم.

قلبی ـ عروقی: برادیکاردی، افت فشارخون.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.

تنفسی: سرکوب یا ایست تنفسی، هیپوکسمی.

سایر عوارض: لرز.

مسمومیت و درمان
گزارشی در دست نیست.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان مهار کننده‌های CYP2E1 (مانند دی‌سولفیرام، ایزونیازید و میکونازول) ممکن است باعث افزایش سطح و اثر دارو گردد.
مصرف همزمان نیتریک اکساید ۵۰% باعث کاهش دوز معادل MAC تا میزان ۵۰% در بزرگسالان و ۲۵% در کودکان خواهد شد.
مصرف همزمان بنزودیازپین‌ها و اپیوئیدها نیز باعث کاهش MAC سوفلوران می‌شود.
سوفلوران می‌تواند باعث افزایش سمیت کلیوی آمینوگلیکوزیدها ‌گردد.
مصرف همزمان با داروهای ضد فشارخون باعث کاهش بیشتر فشارخون می‌گردد.
سوفلوران عملکرد مهار کننده‌های غیردپلاریزان عصبی عضلانی را تقویت می‌نماید.

مکانیسم اثر:
مشابه ایزوفلوران

فارماکوکینتیک:

جذب: سوفلوران ضریب توزیع خون/گاز پایینی دارد و در نتیجه شروع اثر و بازیابی آن سریع است. زمان شروع اثر آن ظرف ۲ دقیقه می‌باشد.

متابولیسم: ۵-۳% آن متابولیزه می‌گردد.
دفع: توسط راههای هوایی و بازدم دفع می‌گردد.

اشکال دارویی:
Inhaler: 250mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بیهوشی دهنده عمومی استنشاقی هالوژنه.

طبقه‌بندی درمانی: بیهوشی دهنده عمومی استنشاقی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده B

ملاحظات اختصاصی
۱- دارو در دمای اتاق نگهداری شود و در محیط‌های با جریان هوای محدود و یا بسته با احتیاط مصرف شود.
۲- به دلیل ناپایداری سوفلوران احتمال ایجاد ترکیبات سمی وجود دارد.
۳- دارو توسط دستگاه مخصوص به بیمار رسانده شود.
۴- کاهش فشارخون ناشی از دارو وابسته به دوز می‌باشد.

مصرف در سالمندان: در سالمندان MAC کاهش یافته است (در سن ۸۰ سالگی ۵۰% آن کاهش می‌یابد) .

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گزارشی در دست نیست.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط