Salmeterol (fluticasone) سالمترول (فلوتیکازون)

Salmeterol (fluticasone) سالمترول (فلوتیکازون)

Salmeterol (fluticasone) سالمترول (فلوتیکازون) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Salmeterol (fluticasone) سالمترول (فلوتیکازون)

اطلاعات دارویی

موارد و مقدار مصرف :
الف) درمان طولانی مدت آسم.
بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال : یک پاف ۲ بار در روز به فاصله ۱۲ ساعت.
در صورت استفاده از سایر داروهای ضد آسم دوز دارو توسط پزشک بر حسب شرایط بالینی بیمار تنظیم می گردد.
ب) درمان نگهدارنده افراد مبتلا به COPD همراه با برونشیت.
بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال : یک پاف (از شکل داروئی ۵۰/۲۵۰) ۲ بار در روز به فاصله ۱۲ ساعت.

توجه: جهت تکمیل اطلاعات به تک نگارفلوتیکازون و سالمترول مراجعه شود.

نام‌های تجاری: Fluticort Plus, Seretide

اطلاعات دیگر:
Inhaler: Salmeterol (as Xinafoate) 25mcg +Fluticasone Propionate 50mcg, Salmeterol (as Xinafoate) 25mcg + Fluticasone Propionate 125mcg, Salmeterol (as Xinafoate) 25mcg +Fluticasone Propionate 250mcg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط