Recombinant human chorion اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی)

Recombinant human chorion اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی)

Recombinant human chorion اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Recombinant human chorion اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

ایجاد تخمک‌گذاری و بارداری: ۲۵۰ میکروگرم به صورت زیر پوستی یک روز بعد از آخرین دوز عامل تحریک کننده فولیکولی.

مکانیسم اثر:

ملاحظات اختصاصی
۲۵۰ میکروگرم از Recombinant human chorionic gonadotropin برابر با ۶۵۰۰ واحد از HCG است.
تزریق تنها به صورت زیر پوستی در ناحیه اطراف ناف انجام می‌شود.

توجه: جهت تکمیل اطلاعات به تک نگار (Human C horionic Gonadotropin) HCG مراجعه شود.

اشکال دارویی:
Injection, Powder For Reconstitution: 500mcg/ml,0.5ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: گونادوتروپین.

طبقه‌بندی درمانی: محرک تخمک ‌گذاری، محرک اسپرم‌گذاری.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده X

نام‌های تجاری: Ovitrelle

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط