Rabies Immune Golbulin رابیز ایمنوگلوبین

Rabies Immune Golbulin رابیز ایمنوگلوبین

Rabies Immune Golbulin رابیز ایمنوگلوبین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Rabies Immune Golbulin رابیز ایمنوگلوبین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی بر علیه بیماری هاری همراه با واکسن هاری مورد استفاده قرار می گیرد.

تداخل دارویی:
بدلیل تداخل اثر با واکسن های ویروسی ،تا سه ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین ضدهاری ،از تجویز واکسن های ویروسی امتناع شود. همچنین در صورت مصرف همزمان واکسن هاری ،باید از تکرار تزریق ایمنوگلوبولین خودداری شود.

مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی ایمنوگلوبولین های انسانی (عمدتا IgG) می باشد که از پلاسمای افراد مصون شده بر علیه بیماری هاری بدست می آید.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫برای افراد مبتلا به نوعی خاص از کمبود IgA،کمبود پلاکتها و اختلالات انعقادی باید با احتیاط استفاده شود.
۲٫این فرآورده نباید تزریق وریدی شود.
۳٫این فرآورده باید در دمای بین ۲-۸ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود. از انجماد فرآورده جلوگیری شود و در صورت انجماد آن را باید دور ریخت.

فارماکوکینتیک:
از ۲۴ ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای ۲۱ روز در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.

اشکال دارویی:
Injection:2, 10ml vials, 150IU/ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط