Prothrombin Complex Conce یومان کمپلکس دی آی

Prothrombin Complex Conce یومان کمپلکس دی آی

Prothrombin Complex Conce یومان کمپلکس دی آی 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Prothrombin Complex Conce یومان کمپلکس دی آی

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

الف) درمان کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K، در بیمارانی که وارفارین مصرف می‌کنند، دارو جهت خنثی کردن اثرات وارفارین در موارد خونریزهای شدید به کار می‌رود.
تجویز دوز اول Iu/kg 1 از PCC میزان فعالیت فاکتور ۷ و ۹ را، Iu/dl 1-5/0 و فاکتور ۲ و ۱۰ را، Iu/dl 2-1 افزایش می‌دهد. تجویز دوم، فعالیت این فاکتورها را به ترتیب Iu/dl 2-1 و Iu/dl 4-2 افزایش می‌دهد.

دوز: براساس میزان INR، فاکتور PCC در عرض ۱۵-۱۰ دقیقه به صورت وریدی تزریق می‌شود.
در تمام این موارد بیمار ۵-۲ میلی‌گرم از ویتامین K را به صورت وریدی دریافت کند.
نکته: یکی از مشتقات PCC با نام تجارتی Beriplex PIN حاوی فاکتورهای زیر می‌باشد:
Beriplex PIN 250 : Factor II (200-480 Iu) , VII (100-250 Iu)
Factor IX (200-310 Iu) , X (220-600 Iu)
Protein C (150-450 Iu) , Protein S (130-260 Iu)
Beriplex PIN 500 مقادیر این فاکتورها تقریباً دو برابر می‌باشد.
ب) جایگزینی فاکتور II و X در بیمارانی با کمبود ارثی یا اکتسابی (ناشی از بیماریهای کبدی) این فاکتورها.
پ) کنترل خونریزیهای شدید در بیماران با کوآگولوپاتی (۸INR>، زمان پروترومبین طولانی، افزایش d-dimer) ، همچنین در موارد جراحی.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: به دلیل اینکه PCC حاوی مقادیر اندکی هپارین می‌باشد، نباید در موارد ترومبوسیتوپنی تیپ II ناشی از هپارین تجویز شود.
انعقاد داخل رگی منتشر نیز یکی از موارد مطلق منع مصرف PCC می‌باشد.

موارد احتیاط: تجویز این فرآورده خطر وقایع ترومبوآمبولیک مانند سکته قلبی، انعقاد داخل رگی منتشر، ترومبوزهای وریدی و شریانی را افزایش می‌دهد. در بیماران پر خطر مانند سنین بالا، نارسایی کلیوی، فیبریلاسیون دهلیزی، ترومبوآمبولی اخیر وریدی و در کسانی که اخیراً مصرف داروهای ضد انعقاد را قطع کرده‌اند، این فرآورده با احتیاط استفاده شود.
احتمال انتقال بیماریهای ویروسی به دنبال تجویز این فرآورده وجود دارد، هر چند در انواع جدیدتر این احتمال کاهش می‌یابد.
به دلیل وجود پروتئین و سایر مشتقات خونی در این فرآورده، احتمال واکنش‌های حساسیتی به ندرت آنافیلاکسی به دنبال تجویز آن وجود دارد.

تداخل دارویی:

ملاحظات اختصاصی
۱- جهت خنثی سازی فاکتور ۹ و ۱۰ فعال، PCC باید حاوی مقادیری از آنتی‌ترومبین و هپارین بوده تا از حوادث ترومبوآمبولیک جلوگیری شود.
۲- به دلیل نیمه‌ عمر طولانی فاکتور II و X، محتوای این دو فاکتور در مشتقات PCC جهت جلوگیری از تجمع بیش از اندازه بایستی تنظیم شود.
۳- مطالعات اخیر بیانگر ایمن بودن این فرآورده، حتی در دوزهای بالا (Iu/kg 40 >) و در بیماران پر خطر می‌باشند.
۴- در گایدلاین‌های اخیر جهت کنترل خونریزیهای شدید به دنبال مصرف وارفارین و کنترل خونریزیهای تهدید کننده حیات، مصرف PCC بر (Fresh Frozen Plasma) FFP ارجح است.

مکانیسم اثر:
این فرآورده ترکیبی از فاکتورهای انعقادی II‌، VII، IX و X می‌باشد. بعضی از فرآورده‌ها حاوی پروتئین C و S و همچنین مقادیر اندکی آنتی‌ترومبین و هپارین می‌باشند. این فرآورده جهت کنترل خونریزی ناشی از کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K تجویز می‌شود.

فارماکوکینتیک:
غلظت فاکتورهای انعقادی در این فرآورده، حدود ۲۵ برابر پلاسما است. نیمه‌عمر فاکتور II بین ۷۲-۶۰ ساعت و در مورد سایر فاکتورها بین ۲۴-۶ ساعت می‌باشد. کوتاه ترین نیمه‌ عمر مربوط به فاکتور VII با نیمه‌ عمر تقریباً ۶ ساعت می‌باشد.
تجویز Iu/kg 50 از Beriplex در عرض ۵ دقیقه باعث افزایش ۱۲۲% فاکتور II، ۶۲% فاکتور VII، ۷۳% فاکتور IX و ۱۵۸% فاکتور X می‌شود. پروتئین C و S به سرعت افزایش می‌یابند.

اشکال دارویی:
Injection, Powder: 500 IU

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: فاکتور انعقادی.

طبقه‌بندی درمانی: فاکتور انعقادی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
نامشخص.

نام‌های تجاری: Beriplex, Uman Complex I.D

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط