Prednisone پردنیزون

Prednisone پردنیزون

Prednisone پردنیزون 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Prednisone پردنیزون

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

پردنیزون برای درمان جایگزینی در نارسایی غده فوق کلیوی استفاده می شود. این دارو همچنین در درمان علامتی اختلالات التهابی و آلرژیک و در جهت سرکوب کردن سیستم ایمنی استفاده می شود. پردنیزون در هایپرپلازی مادرزادی غده فوق کلیه و ادم مغزی نیز موثر است.

موارد منع مصرف و احتیاط:
در صورت وجود عفونت های سیستمیک که با وجود داروهای ضدمیکروبی اختصاصی درمان نشده اند،نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
مصرف همزمان دارو با ریفامپین ،داروهای ضدصرع مانند کاربامازپین ،فنوباربیتال ،فنی تویین و پریمیدون موجب تسریع متابولیسم پردنیزون و کاهش اثر دارو می گردد. این دارو ممکن است باعث کاهش اثر داروهای پایین آورنده قند خون و یا داروهای کاهنده فشار خون گردد.

هشدار:
در صورت وجود عفونت های سیستمیک که با وجود داروهای ضدمیکروبی اختصاصی درمان نشده اند، نباید مصرف شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان دارو با ریفامپین ،داروهای ضدصرع مانند کاربامازپین ،فنوباربیتال ،فنی تویین و پریمیدون موجب تسریع متابولیسم پردنیزون و کاهش اثر دارو می گردد. این دارو ممکن است باعث کاهش اثر داروهای پایین آورنده قند خون و یا داروهای کاهنده فشار خون گردد.

مکانیسم اثر:
این دارو با عبور از غشاء سلولی به گیرنده های خود در سیتوپلاسم متصل شده و کمپلکس دارو گیرنده وارد هسته سلولی می شود. این کمپلکس با اتصال به نواحی خاصی از DNA موجب تحریک روند رونویسی mRNA و بدنبال آن ساخت آنزیم هایی می گردد که در نهایت مسوول اثرات سیستمیک کورتیکواستروییدها می باشند. کورتیکواستروییدها با جلوگیری از تجمع سلولهای التهابی در ناحیه التهاب ،مهارفاگوسیتوز و آزاد شدن آنزیم های مسیول در التهاب و مهار ساخت و آزاد شدن واسطه های شیمیایی التهاب ،اثرات ضدالتهابی خود را اعمال می کنند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫برای به حداقل رساندن تحریک گوارشی پردنیزون خوراکی باید بعد از غذا مصرف شود.
۲٫از قطع ناگهانی مصرف دارو و بعد از استفاده طولانی (بیش از ۳ هفته) پرهیز شود.
۳٫در طول درمان ،مصرف سدیم بایستی محدود شده و مصرف مکمل های حاوی پتاسیم توصیه می شود.
۴٫معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت ،بطور مرتب باید انجام گیرد.

فارماکوکینتیک:
فراهمی زیستی دارو حدود ۹۰-۸۰ درصد و نیمه عمر آن ۴-۳ ساعت می باشد. پردنیزون بطور عمده در کبد و مقادیری نیز در کلیه و بافتها به متابولیت های غیرفعال تبدیل می شود. متابولیت های غیر فعال این دارو از طریق کلیه دفع می شوند.

اشکال دارویی:
Tablet:I mg, 50 mg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط