Praziquantel پرازی کوانتل

Praziquantel پرازی کوانتل

Praziquantel پرازی کوانتل 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Praziquantel پرازی کوانتل

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

پرازی کوانتل در درمان آلودگی به کرمهای پهن و شیستوزوما (شیستوزومیاز) مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو،به جز در شرایط خیلی ویژه ،نباید در درمان سیستی سرکوز چشمی مصرف شود،زیرا تخریب انگل ممکن است موجب ضایعات غیرقابل ترمیم چشم شود.

عوارض جانبی:
عوارض CNS (شامل سرگیجه ،خواب آلودگی ،سردرد وبیحالی) ،تب ،عوارض گوارشی (شامل کرامپ یا درد شکمی ،کاهش اشتها،تهوع یا استفراغ و اسهال خونی) و افزایش تعریق ،با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدار:
این دارو،به جز در شرایط خیلی ویژه ،نباید در درمان سیستی سرکوز چشمی مصرف شود،زیرا تخریب انگل ممکن است موجب ضایعات غیرقابل ترمیم چشم شود.

مکانیسم اثر:
به نظر می رسد اثر ضدکرم دارو مربوط به اثر سینرژیک آن با سیستم ایمنی هومورال میزبان باشد. همچنین پرازی کوانتل موجب افزایش نفوذپذیری غشاء سلول های انگل ،افزایش انقباضات ،فلج و در نهایت مرگ کرم می شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫قرص پرازی کوانتل باید با مقدار کمی مایعات همراه با غذا به طور کامل بلعیده شود تا طمع تلخ آن موجب تهوع یا استفراغ نگردد.
۲٫در صورت بروز سرگیجه یا خواب آلودگی ،باید احتیاط کرد.

فارماکوکینتیک:
جذب این دارو،حتی در حضور غذا،سریع است ،اما بخش عمده ای از دارو در عبور اولیه از کبد متابولیزه می شود. نیمه عمر پرازی کوانتل ۰/۸-۱/۵ ساعت است. دفع دارو عمدتا کلیوی و سریع است. این دارو به سرعت توسط شیستوزوما و سایر کرمهای فلوک و کرمهای پهن بالغ جذب می شود.

اشکال دارویی:
Scored Tablet:600 mg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط