Poractant Alfa پوراکتانت آلفا (کوروسوف)

Poractant Alfa پوراکتانت آلفا (کوروسوف)

Poractant Alfa پوراکتانت آلفا (کوروسوف) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Poractant Alfa پوراکتانت آلفا (کوروسوف)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

درمان سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان نارس

دوز: دارو به میزان ml/kg 5/2 داخل تراشه تجویز می‌شود. دارو را می‌توان به میزان ml/kg 25/1 در فواصل ۱۲ ساعته، دو مرتبه دیگر نیز تجویز کرد، به طوری که کل دفعات تجویز، ۳ دوز شود. حداکثر دوز دارو در مجموع ۳ دوز، ml/kg 5 می‌باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی
برادیکاردی، افت فشارخون، بلوک لوله تراشه، افت اشباع اکسیژن خون و خونریزی ریوی.

تداخل دارویی:

ملاحظات اختصاصی
۱- قبل از تجویز دارو بهتر است موارد زیر اصلاح شود:
اسیدوز، آنمی، هایپوگلیسمی، هایپوترمی و افت فشارخون.
۲- حین تجویز دارو وضعیت راههای هوایی، فشارخون و ضربان قلب، و اشباع اکسیژن به دقت مانیتور شود.

مصرف در کودکان: اطلاعاتی در مورد مصارف بیشتر از ۱۵ ساعت بعد از تشخیص سندرم دیسترس تنفسی در دست نیست.

مصرف در شیردهی: اطلاعاتی در دست نیست.

مصرف در بارداری: اطلاعاتی در دست نیست.

مکانیسم اثر:
کمبود سورفکتانت ریوی در نوزادان نارس باعث سندرم دیسترس تنفسی شده که با تبادل ناکافی گاز و آتلکتازی ریه خود را نشان می‌دهد. تجویز دارو کمبود سورفکتانت را جبران کرده و میزان کشش سطحی را در سطح هوا ـ مایع آلوئولها کاهش می‌دهد.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد احتیاط: تجویز دارو باعث تغییر اکسیژناسیون و کمپلیانس ریوی می‌شود. ملاحظات و حمایت‌های لازم تنفسی حین تجویز دارو باید صورت گیرد.
در صورت بروز برادیکاردی، افت فشارخون، بلوک لوله تراشه و افت اشباع اکسیژن بایستی مصرف دارو قطع شود.

اشکال دارویی:
Suspension, Intratracheal: 80 mg/mL (1.5 mL, 3 mL)

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: سورفکتانت ریوی.

طبقه‌بندی درمانی: سورفکتانت ریوی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
مشخص نیست.

نام‌های تجاری: Curosurf

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط