Poliovirus Oral Vaccine (OPV) واکسن خوراکی پولیو (اوپورو)

Poliovirus Oral Vaccine (OPV) واکسن خوراکی پولیو (اوپورو)

Poliovirus Oral Vaccine (OPV) واکسن خوراکی پولیو (اوپورو) 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Poliovirus Oral Vaccine (OPV) واکسن خوراکی پولیو (اوپورو)

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه ویروس فلج کودکان بکار می رود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
در صورت حساسیت نسبت به یکی از اجزاء واکسن و در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد،استفراغ یا اسهال پایدار و بیماران با ضعف پیشرفته ،بیماران دارای نقص ایمنی یا افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی و یا افرادی که با یک بیمار دارای نقص ایمنی زندگی می کنند،نباید این واکسن را مصرف کرد.

هشدار:
در صورت حساسیت نسبت به یکی از اجزاء واکسن و در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد،استفراغ یا اسهال پایدار و بیماران با ضعف پیشرفته ،بیماران دارای نقص ایمنی یا افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی و یا افرادی که بایک بیمار دارای نقص ایمنی زندگی می کنند،نباید این واکسن را مصرف کرد.

تداخل دارویی:
بدلیل کاهش سطح ایمنی ،در هنگام مصرف داروهای کاهنده سیستم ایمنی از انجام واکسیناسیون باید خودداری کرد. واکسن وبا میزان ایمن سازی توسط واکسن خوراکی فلج کودکان را کاهش می دهد. بنابراین بین مصرف این واکسنها باید یک فاصله یک ماهه قرار داد.

مکانیسم اثر:
واکسن خوراکی فلج کودکان (OPV) از ویروس های زنده ضعیف شده تهیه می شود و با تولید یک عفونت مشابه عفونت طبیعی ولی بدون علایم بیماری، مصونیت سیستمیک و مخاطی ایجاد می کند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫ بدلیل دفع ویروس ازطریق مدفوع و آب دهان برای مدت ۶ تا ۸هفته بعد از واکسیناسیون به مراقبتهای بهداشتی توجه خاص شود. بطورمثال بعد از تنظیف نوزادان دستها با آب وصابون شسته شود.
۲٫ واکسن در دمای اتاق پایدار نیست و باید در فریزر نگهداری شود. در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد بمدت ۳۰ روز قابل استفاده می باشد. در صورت عدم مصرف بمدت کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ذوب می توان واکسن را در فریزر قرار داد و چرخه انجماد-ذوب نباید بیش از ده بار تکرار شود.
۳ واکسن خوراکی فلج کودکان بدون رنگ یا به رنگ زرد یا قرمز کمرنگ می باشد و هر گونه تغییر رنگ مادامی که مایع واکسن شفاف است هیچ اهمیتی ندارد.
۴ برای برنامه واکسیناسیون کودکان واکسن خوراکی نسبت به واکسن تزریقی دارای ارجحیت است چون که این واکسن ایمنی روده ای ایجاد می کند،تجویز آن آسان است و براحتی توسط کودکان پذیرفته می شود.

فارماکوکینتیک:
۱ تا ۲ هفته بعد از سه نوبت واکسن ،در بیش از ۹۵% کودکان واکسینه شده آنتی بادی بر علیه تمام انواع ویروس تولید می شود. مصونیت ایجاد شده تا ۵ سال بعد از واکسیناسیون باقی می ماند.

اشکال دارویی:
In 0.5 ml single dose Dispettes

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط