Login

Register

Login

Register

Phosphate فسفات

Phosphate فسفات

Phosphate فسفات 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Phosphate فسفات

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

فسفات برای جبران کمبود فسفر خون مصرف می شود. اسیدی شدن ادرار ناشی از این دارو،اثر داروهایی که برای بروز اثر ضدباکتری خود به محیط اسیدی نیاز دارند (مانند متنامین) را افزایش می دهد. این دارو غلظت کلسیم ادرار را کم می کند و مانع رسوب کلسیم در مجاری ادرار می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در بیماران مبتلا به زیادی فسفات خون ،عیب شدید کار کلیه و سنگهای ادراری فسفات ،منیزیم آمونیم نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
احتباس مایع ،زیادی پتاسیم خون ،زیادی سدیم خون ،زیادی فسفات یا کلسیم خون با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدار:
این دارو در بیماران مبتلا به زیادی فسفات خون ،عیب شدید کار کلیه و سنگهای ادراری فسفات ،منیزیم آمونیم نباید مصرف شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان داروهای حاوی کلسیم با فسفاتها ممکن است خطر رسوب کلسیم در بافت نرم را افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضدالتهاب غیر استروییدی ،کاپتوپریل ،سیکلوسپورین ،مدرهای نگهدارنده پتاسیم ،انالاپریل ،هپارین و سایر داروهای حاوی پتاسیم با فسفات پتاسیم ممکن است سبب افزایش پتاسیم خون شود. مصرف همزمان این دارو با سایر فرآورده های حاوی فسفات ممکن است خطر بروز زیادی فسفات خون به ویژه در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی را افزایش دهد.

مکانیسم اثر:
در توبول دیستال کلیوی ،هیدروژن ترشح شده در سلول توبول ازطریق تعویض با سدیم ،نمک های فسفات دی بازیک را به مونوبازیک تبدیل می کند.بنابراین ،مقدار زیادی از اسید ترشح می شود،بدون آنکه pH ادرار را بمقداری پایین آورد که انتقال هیدروژن را بوسیله شیب زیاد غلظت بین سلول توبول و مایع لومن توبول مهار کند. این دارو با اسیدی کردن ادرار،حلالیت کلسیم را افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک:
فسفات از مجرای گوارش جذب می شود. اما مقادیر زیاد کلسیم یا آلومینیوم ممکن است باعث ایجاد فسفات نامحلول و در نتیجه کاهش جذب آن شود. فسفات به مقدار ۹۰ درصد از کلیه و ۱۰ درصد از مدفوع دفع می شود.

اشکال دارویی:
Effervescent. Tablet:NaH2 PO4 1936 mg
+ NaHCo3 350 mg + KHCO2 315
(۵۰۰ mg phosphorus)

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط