Login

Register

Login

Register

Phenytoin (Topical) فنی توئین کرم

Phenytoin (Topical) فنی توئین کرم

Phenytoin (Topical) فنی توئین کرم 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Phenytoin (Topical) فنی توئین کرم

اطلاعات دارویی

اشکال دارویی:
Cream: 1%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق هیدانتوئین.

طبقه‌بندی درمانی: مهار کلاژناز.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
اطلاعاتی موجود نیست.

موارد و مقدار مصرف
التیام زخمهای پوستی
بزرگسالان: روزانه ۲ – ۱ بار به موضع مالیده شود.

مکانیسم اثر
فنی توئین باعث مهار ساخت یا ترشح کلاژنازتوسط فیبروبلاستهای پوستی می‌شود. به نظر می رسد دارو با تغییر PH در محل زخم و جلوگیری از کلونیزاسیون باکتریها ، اثر ضد باکتریال نیز دارد.

ملاحظات اختصاصی
۱- احتمال جذب فنی توئین از پوست بخصوص نواحی مجروح وجود دارد.
۲- اثر فنی توئین موضعی در تسریع التیام زخم کاملا ثابت نشده است.

توجه: جهت تکمیل اطلاعات به تک نگار فنی توئین مراجعه شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط