Phenytoin Compound فنی توئین کامپاند

Phenytoin Compound فنی توئین کامپاند

Phenytoin Compound فنی توئین کامپاند 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Phenytoin Compound فنی توئین کامپاند

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

کنترل حملات صرع بزرگ، حملات تشنجی ناحیه گیج گاهی و سایر حالات صرعی.
بزرگسالان: ۳-۱ قرص در روز ، برحسب پاسخ بیمار، مصرف می‌ شود.
کودکان: مقدار مصرف این دارو در کودکان مشخص نشده است.

اشکال دارویی:
Tablet: Phenytoin Sodium 100mg+ Phenobarbital 50mg

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: هیدانتوئین- باربیتورات.

طبقه‌بندی درمانی: ضد تشنج.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده D

ملاحظات اختصاصی
۱- مقدار مصرف این دارو برای هر فرد جداگانه تعیین می‌ شود.
۲- در صورت عدم پاسخ بیمار، باید مصرف دارو به طور تدریجی قطع شده و از داروهای دیگر ضد تنشج استفاده شود.
۳- به عنوان درمان نگهدارنده باید از کمترین مقدار مؤثر دارو استفاده شود.
۴- از قطع ناگهانی مصرف دارو باید خودداری شود، ‌زیرا امکان بروز ناگهانی حملات تشنجی وجود دارد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط