Login

Register

Login

Register

Phenylephrine zinc فنیل افرین زینک

Phenylephrine zinc فنیل افرین زینک

Phenylephrine zinc فنیل افرین زینک 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Phenylephrine zinc فنیل افرین زینک

اطلاعات دارویی

اشکال دارویی:
Drop: Phenylephrine HCl 0.12%+ Zinc Sulfate 0.25%

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آدرنرژیک، سمپاتومیمتیک.

طبقه‌بندی درمانی: ضد احتقان و تنگ کننده عروق چشم.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

موارد و مقدار مصرف
احتقان خفیف چشم.

بزرگسالان و کودکان: ۲-۱ قطره حداکثر ۴ بار در روز در چشم چکانده شود.

توجه: در ارتباط با فنیل‌افرین چشمی به تک‌نگار مربوطه مراجعه شود.

توجه: در رابطه با سولفات روی اطلاعات خاصی در دسترس نمی‌باشد.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط