Login

Register

Login

Register

Phenoxybenzmine فنوکسی بنزامین

Phenoxybenzmine فنوکسی بنزامین

Phenoxybenzmine فنوکسی بنزامین 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Phenoxybenzmine فنوکسی بنزامین

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

فنوکسی بنزامین در کنترل فیوکروموسیتوم مصرف می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در صورت سابقه حوادث مغزی عروقی و در طول دوره بهبود پس از انفارکتوس میوکارد نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
کاهش فشارخون وضعیتی همراه با سرگیجه و تاکی کاردی جبرانی مشخص ،احتقان بینی ،میوز،مهار دفع منی و بندرت اختلالات گوارشی ،کاهش تعریق و خشکی دهان (پس از انفوزیون وریدی) و کاهش فشار خون ایدیوسنکراتیک چند دقیقه پس از شروع انفوزیون گزارش شده است. تشنج با انفوزیون سریع دارو نیز مشاهده شده است.

هشدار:
این دارو در صورت سابقه حوادث مغزی عروقی و در طول دوره بهبود پس از انفارکتوس میوکارد نباید مصرف شود.

مکانیسم اثر:
فنوکسی بنزامین ،یک داروی مسدودکننده گیرنده آلفا آدرنرژیک بسیار قوی با مدت اثر طولانی است و دارو سبب ایجاد یک انسداد غیرقابل برگشت و غیر رقابتی می شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫فنوکسی بنزامین در صورت مصرف از راه تزریقی ،باید همیشه رقیق شده و از راه انفوزیون تزریق گردد در بزرگسالان و کودکان ،مقدارمصرف معمول دارو برای شروع درمان ۱۰ میلی گرم یک یا دو بار در روز است که به تدریج بر اساس پاسخ بیمار تا حد mg/kg/day 21 در دو مقدار منقسم افزایش می یابد.

فارماکوکینتیک:
این دارو به طور ناقص و نامنظم از مجرای گوارش جذب می شود.اثر دارو به تدریج در طول چند ساعت شروع شده و به مدت ۴۳ روز باقی می ماند. در کبد متابولیزه می شود و در ادرار و صفرا دفع می شود.

اشکال دارویی:
capsule:10 mg

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط