Login

Register

Login

Register

Peritoneal Dialysis Solution محلول دیالیز صفاقی

Peritoneal Dialysis Solution محلول دیالیز صفاقی

Peritoneal Dialysis Solution محلول دیالیز صفاقی 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Peritoneal Dialysis Solution محلول دیالیز صفاقی

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این محلولها طی دیالیز صفاقی برای خارج کردن متابولیتهای اضافی از بدن، کنترل میزان مایعات و الکترولیتهای سرم، و خارج کردن مواد سمی از بدن، ‌بعد از مصرف کوتاه مدت و بیش از حد آنها، ‌به کار می‌ رود.
دیالیز صفاقی ممکن است در بیماران مبتلا به نارسایی حاد یا مزمن کلیوی، ‌هنگامی که معلوم می‌ شود درمان معمول کافی نیست، ‌مناسب باشد.
دیالیز صفاقی برای درمان ادم غیر قابل اجتناب، اغمای کبدی، زیادی کلسیم خون، زیادی پتاسیم خون، ازوتمی، ‌یا اورمی به کار می‌ رود.
دیالیز صفاقی را می‌ توان به عنوان جایگزین همودیالیز در معالجه شوک یا کلاپس گردش خون، ‌زمانی که جریان خون شریانی به ورید نامناسب باشد، ‌به کار برد.
دیالیز صفاقی ممکن است به عنوان درمان کمکی همراه با همودیالیز در بعضی بیماران استفاده شود.
دیالیز صفاقی در درمان مصرف بیش از حد موادی که اثر بالقوه سمی بر روی کلیه دارند و یا موجب اختلال کار کلیه یا نارسایی کلیوی می‌ شوند، ‌به کار می‌ رود. این با وجود، ‌روشهای دیگر سمیت زدایی ممکن است در مورد بعضی از مواد، مؤثرتر از دیالیز صفاقی باشند.

مکانیسم اثر
دیالیز صفاقی روش ساده‌ای برای خارج کردن مواد از بدن است که در آن محلول را به داخل حفره صفاقی وارد کرده و بعد از مدت زمان کافی خارج می‌ کنند.
دیالیز صفاقی از قوانین اسمز و انتشار در سرتاسر غشای نیمه تراوای صفاق تبعیت می‌ کند و شامل ایجاد تعادل شیمیایی و اسمزی مایع داخل حفره صفاقی با مایعات خارج سلولی است. غشای نیمه تراوای صفاقی عبور عناصر شکل دار (مانند اریتروسیتها) و مولکولهای بزرگ (مانند پروتئین) را محدود می‌ سازد، اما امکان عبور مولکولهای کوچک (مانند آب، ‌اوره، الکترولیتها) را در دو طرف غشا بر اساس شیب غلظت فراهم می‌ کند. تزریق داخل صفاقی محلولهای دیالیز حاوی غلظتهای فیزیولوژیک الکترولیتها امکان عبور آب و مواد سمی یا متابولیتها را از غشا در جهت شیب غلظت ایجاد کرده و به برداشت این مواد به دنبال تخلیه محلول دیالیز از حفره دیالیز منجر می‌ شود. تغییر غلظت الکترولیت مایع خارج سلولی نیز ممکن است حاصل شود.
غلظت الکترولیتها در محلولهای صفاقی و پلاسما به یک اندازه است، ‌ولی از آن جایی که این محلولها معمولاً برای برداشت زیادی پتاسیم از بدن مصرف می‌ شوند، فرآورده‌های تجارتی این محلولها حاوی پتاسیم نیستند، ‌هر چند که در صورت لزوم، پتاسیم را می‌ توان به محلول اضافه و آن را با احتیاط مصرف کرد.
همچنین، این محلولها حاوی مقادیر کافی دکستروز هستند، به طوری که محلول نهایی نسبت به پلاسما هیپراسمولار بوده و با ایجاد شیب اسموتیک تخلیه مایعات از فضای خارج سلولی به داخل حفره صفاقی را تسهیل می‌ کند. اگر چه غشای نیمه تراوا برای دکستروز نفوذ پذیر است، ولی عبور آب و الکترولیتها از غشا سریع تر از مولکولهای دکستروز انجام می‌ گیرد. تنظیم اسمولاریته با دکستروز از افزایش بیش از حد آب بدن متعاقب ورود محلولهای دیالیز فاقد پروتئین به حفره صفاقی جلوگیری کرده و در صورت دهیدراسیون، آب بدن را تأمین می‌ کند.

اشکال دارویی:
Peritoneal Dialysis I
Solution: Na+ 132 mEq/L + Ca++ 3.5 mEq/L + Mg++ 1.5 mEq/L + Cl- 102 mEq/L + Lactate 35 mEq/L+ Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 13.62 g/L Dextrose+Water For Inj. Q.S.To 1000ml
Peritoneal Dialysis II
Solution: Na+ 132 mEq/L + Ca++ 3.5 mEq/L + Mg++ 1.5 mEq/L + Cl- 102 mEq/L + Lactate 35 mEq/L+ Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 22.70 g/L Dextrose+Water For Inj. Q.S.To 1000ml
Peritoneal Dialysis III
Solution: Na+ 132 mEq/L + Ca++ 3.5 mEq/L + Mg++ 1.5 mEq/L + Cl- 102 mEq/L + Lactate 35 mEq/L+Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 38.60 g/L Dextrose+Water For Inj. Q.S.To 1000ml

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: الکترولیت.

طبقه‌بندی درمانی: محلول دیالیز صفاقی.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده C

ملاحظات اختصاصی
محلولهای دیالیز صفاقی حاوی استات برای دیالیز بیمارانی به کار می‌ روند که از نظر متابولیسم لاکتات دچار اشکال هستند، ‌مانند بیماران مبتلا به اختلال کار کبد یا اختلال در پرفوزیون بافتی.
محلولهای دیالیز حاوی استات برای دیالیز بیماران مبتلا به اسیدوز شدید نیز مصرف می‌ شوند، زیرا غلظت پیش سازهای بیکربنات در این محلولها بیش از محلولهای حاوی لاکتات است.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط