Pasipay پاسی پی

Pasipay پاسی پی

Pasipay پاسی پی 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Pasipay پاسی پی

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

قطره پاسی پی به عنوان آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی و بی خوابی بکار می رود.
در کودکان ۶-۲ سال: ۶ قطره سه بار در روز و ۱۰ قطره هنگام خواب.
بزرگسالان و کودکان بالای ۶ سال: ۱۰ قطره ۳ بار در روز و ۳۰-۲۵ قطره شب هنگام خواب.
در افراد بالای ۶۵ سال بهتر است مصرف دارو را از مقادیر کم آغاز کرده و مقدار آن را به تدریج افزایش داد.

هشدار:
هشدارها:
۱ . این‌ دارو با ایجاد خواب‌آلودگی‌ ممکن‌ است‌ بر انجام‌ اعمالی‌ که‌ نیازبه‌ مهارت‌ و دقت‌ دارند (مثل‌ رانندگی‌) تاثیر گذارد.
۲ . در مطالعات‌ حیوانی‌ هارمان‌ و هارمالین‌موجود در گیاه‌ گل‌ ساعتی‌ اثر تحریک‌ فعالیت‌ رحم‌ نشان‌ داده‌اند. بر این‌ اساس‌ بایستی‌ از مصرف‌ مقادیر زیاد این‌ دارو در دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ اجتناب‌ شود.

تداخل دارویی:
مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی و افزایش اثر داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز (MAOI) شود.

مکانیسم اثر:
مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثر آرام بخشی روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می باشند.
Drop:30 ml

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط