Login

Register

Login

Register

Paba پابا

Paba پابا

Paba پابا 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Paba پابا

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

پابا به عنوان محافظت کننده پوست در مقابل نور خورشید مصرف می شود.

عوارض جانبی:
با مصرف این دارو ممکن است درماتیت تماسی بروز کند.

نکات قابل توصیه به بیمار:
۱٫ در صورت بروز تحریک یا بثورات جلدی از مصرف دارو باید خودداری شود.
۲٫ از تماس دارو با چشمها خودداری شود.
۳٫ این دارو ممکن است باعث تغییر رنگ لباسها شود.
Lotion:5%

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط