آشنايي با اعصاب مغزی

آشنايي با اعصاب مغزی

آشنايي با اعصاب مغزی admin

همان طور كه گفته شد دستگاه عصبي محيطي شامل 31 جفت عصب نخاعي است كه از نخاع خارج مي شوند و 12 جفت عصب مغزي كه از مغز خارج مي شوند. اكنون به بررسي 12 جفت عصب مغزي مي پردازيم:

اعصاب مغزی به ترتيب عبارتند از:

1-عصب مغزی اول يا عصب بويايي (يا عصب الفكتوري olfactory)

عملكرد: حس بويايي

2-عصب مغزي دوم يا عصب بينايي (يا عصب اپتيك)

عملكرد: حس بينايي

3-عصب مغزي سوم يا عصب محركه چشم (يا عصب اوكولوموتور)

عملكرد: انقباض مردمك چشم، باز كردن چشم و بيشتر حركات خارج چشمي

4-عصب مغزی چهارم يا عصب قرقره اي (يا عصب تروكلئار)

عملكرد: چرخش رو به پايين و داخل چشم

5-عصب مغزي پنجم يا عصب سه قلو (يا عصب تري ژمينال)

عملكرد آن هم حسي و هم حركتي است.

عملكرد حركتي: بستن فك و حركات جانبي فك
عملكرد حسي آن شامل حس صورت است.

اين عصب بزرگ ترين و ضخيم ترين عصب از اعصاب مغز است و چون داراي سه شاخه مهم به نام چشمي، فكي فوقاني و فكي تحتاني است، به نام سه شاخه يا سه قلو ناميده مي شود.

6-عصب مغزي ششم يا ابدوسنس يا اشتياقي

عملكرد: حركت چشم به خارج. به اعصاب مغزي سوم، چهارم و ششم اعصاب حركتي چشم مي گويند.

7-عصب هفتم يا صورتي (يا عصب فاسيال)

عملكرد حركتي: حركات صورت شامل حالات چهره، بستن چشم و بستن دهان
عملكرد حسي: حس چشايي مواد شور، شيرين، ترش و تلخ در دو سوم جلويي زبان

8-عصب مغزي هشتم يا عصب تعادل شنوايي (يا عصب وستيبولوكوكلئار)

عملكرد: شنوايي و تعادل. عمل شنوايي مربوط به شاخه حلزوني (كوكلئار) اين عصب و عمل تعادل مربوط به شاخه دهليزي (وستيبولر) اين عصب است.

9-عصب مغزي نهم يا عصب زباني حلقي (يا عصب گلوسوفارنژيال- گلوس= زبان، فارنكس حلق)

عملكرد حركتي: حركت حلق

عملكرد حسي: حس قسمت هاي عقبي پرده صماخ، مجراي گوش، حلق و نيز حس قسمت عقب زبان شامل حس چشايي (شوري، شيريني، تلخي، ترشي)

10-عصب دهم مغزي يا عصب واگ يا عصب منزوي

عملكرد حركتي: حركت كام، حلق و حنجره
عملكرد حسي: حس حلق و حنجره

11-عصب يازدهم مغزي يا عصب فرعي يا عصب اكسسوري

عملكرد: حركت عضله جناغي چنبري پستاني (عضله درازي كه به طور مايل در جلوي گردن قرار دارد.)و عضله ذوزنقه (عضله پهني كه بلافاصله زير پوست ناحيه پشت گردن و نيم فوقاني تنه قرار دارد).

12-عصب دوازدهم مغزي يا عصب زيرزباني يا عصب هايپوگلوس

عملكرد: حركت زبان

در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.