رژيم دوران حاملگی

رژيم دوران حاملگی

رژيم دوران حاملگی 720 400 admin

يک رژيم سالم در طی رژیم دوران حاملگی برای تأمين تمام مواد مغذی مورد نياز مادر و كودک در حال رشد او ضروری است.

تصور غلط رايجی كه وجود دارد اين است كه زنان باردار بايد براي دو نفر غذا بخورند. در حقيقت اكثر مواد مغذي كه بيش‌تر از مواقع عادي دررژیم دوران حاملگی لازم هستند می توانند با انتخاب غذاهای مناسب و مصرف يک رژيم با كيفيت و غنی از مواد مغذي تأمين شوند.

با اين حال برخي توصيه‌هاي خاص نيز وجود دارند كه شامل دريافت مكمل­ هايي از قبيل اسيدفوليک در اوايل بارداری جهت كاهش خطر نقايص لوله‌ي عصبي از قبيل اسپينابيفيدا مي ­شوند.

هم‌چنين براي زنان باردار اهميت دارد كه به‌منظور جلوگيري از مسموميت غذايي ناشي از باكتري­هاي خطرناک يا آلودگی هاي موجود در غذا كه می تواند برای خود آن‌ها و كودک در حال رشدشان مضر باشد بهداشت مواد غذايی را رعايت نمايند.

منشاء

نياز به يک رژيم سالم و متعادل درطی رژِیم دوران حاملگی به‌ خوبي معلوم بوده و توصيه‌های غذايی و رژيمی مربوط به آن به سال‌ها قبل باز می گردند.

به‌عنوان مثال در كشور انگلستان كميته‌ جنبه‌هاي درمانی سياست غذايی توصيه‌های به‌ خصوصي براي دريافت مواد مغذي در جمعيت عمومي و هم‌چنين در زنان باردار را در سال 1991 ارايه نموده است.

با اين حال در سال‌هاي اخير توجهات بيش­تري در خصوص خطرات بالقوه‌ی مواجهه با برخی تركيبات خاصی از قبيل كافئين و الكل در دوره‌ی بارداری به‌وجود آمده است و تأييدهاي بيش‌تري در خصوص احتمال نقش برخي از مواد مغذي در اطمينان از سلامت بارداري حاصل شده است.

به‌عنوان مثال امروزه به‌خوبي شناخته شده است كه مكمل اسيدفولیک در زمان مشخص طبق تجویز دکتر بسیار موثر است.

گرچه زنان باردار لازم نيست براي دو نفر غذا بخورند ولب يک رژيم سالم، متعادل و متنوع كه غنی از ويتامين‌ها و مواد معدني باشد هم براي مادر و هم براي كودک او اهميت دارد.

رژيم غذايی مادر بايد انرژی كافی و مواد مغذی كافي براي نيازمندي‌هاي عادي و پايه‌ی مادر به‌اضافه‌ ی نيازمندی های جنين در حال رشد را تأمين نموده و مادر را در ذخيره‌ی مواد مغذی مورد نياز برای تكامل جنين و هم‌چنين برای دوره‌ی شيردهي توانا سازد.

زنان باردار و هم‌چنين زناني كه قصد بارداري دارند بايد يک رژيم سالم و متعادل را پيگيري نمايند. اين امر با تعقيب برخي راهكارها كه برمبناي 5 گروه عمده‌ي غذايي پايه‌گذاري شده است قابل دستيابی است.

دريافت انرژی و اضافه‌كردن وزن

نيازمندی انرژی در طی بارداری افزايش اندكی پيدا می كند. نياز بيش‌تر بدن به برخي از مواد مغذی از قبيل آهن و كلسيم بدون افزايش دريافت آن‌ها مي‌تواند برطرف شود.

اين مسأله به اين خاطر است كه بدن تطابق پيدا كرده و در جذب و استفاده از اين مواد مغذي در طي بارداری كفايت بيش‌تري پيدا مي‌كند.

با اين حال براي برخي مواد مغذی از قبيل پروتئين، برخی ويتامين‌ها، افزايش دريافت برای رژيم دوران حاملگی ضروری است.

براي برخي از اين مواد مغذي از قبيل پروتئين، اكثر زنان دريافت كافي دارند. ولي براي برخي ديگر از قبيل فولات تطابق‌های رژيمی در جهت اطمينان از دريافت كافي آن‌ها ضروري است كه در ادامه مورد بحث قرار مي‌گيرند.

هزينه‌ی كلی انرژی رژیم دوران حاملگی در حدود 321 مگاژول (در حدود 7700 كالري) است. با اين حال در عمل اختلاف‌های قابل توجهی بين نيازهاي انرژي افراد مختلف در طي دوران بارداری وجود دارد چون زنان خودشان در ميزان انرژی متابوليسم پايه،‌ ميزان چربي ذخيره‌اي بدن و سطح فعاليت فيزيكي با هم تفاوت دارند.

در انگلستان توصيه بر اين است كه زنان در طي سه ماهه‌ي سوم بارداري روزانه مقدار مشخصی كيلوكالري بيش‌تر دريافت كنند ولي اين توصيه‌ با اين تصور صورت گرفته است كه زنان سطح فعاليت فيزيكي خود را طي بارداري كم مي‌كنند .

از اين‌ رو زناني كه ميزان فعاليت فيزيكي خودشان را كم نمي‌كنند يا دچار كمبود وزن هستند بايد بيش‌تر از اين مقدار دريافت كنند. انجمن رژيم‌شناسان امريكا (ADA) توصيه بر افزايش دريافت انرژي در سه ماهه‌ي دوم و سوم به ميزان 300 كيلوكالري براي زنان بزرگسال و مقدار مشخصی كيلوكالري براي نوجوانان باردار (كم‌تر از 14سال) می كند ولی با اين حال تفاوت‌های فردی هم‌چنان مورد تأكيد است.

و همچنین می تواند با رژیم های دیگر از قبیل رژیم گیاهخواری و دیگر رژیم ها وجه اشتراکی هم داشته باشد.که شما می توانید با وارد شدن به صفحه اصلی سایت و مشاهده رژیم ها آنها را با هم مقایسه نمایید.

يک راهكار مناسب براي زنان باردار اين است كه با احساس گرسنگی غذا بخورند. اگر افزايش وزن مناسب بود در اين صورت دريافت انرژی كافی بوده است.

براي زنان با وزن مناسب قبل از بارداری، اضافه‌ وزن متوسط 12 كيلوگرم (بين 10 تا 14 كيلوگرم) در ارتباط با حداقل خطر عوارض دوره‌ی بارداری و زايمان قرار می گيرد و کمينه خطر تولد نوزاد كم‌ وزن را به‌وجود مي‌آورد.

با اين حال زنان با وزن طبيعي اضافه‌ وزن‌های متنوعی در دوره‌ ی بارداری دارند. زنانی كه وزن بيش‌تری در طی دوره‌ ی بارداری كسب می كنند، احتمال بيش‌تری دارد به‌ دنبال زايمان چاق يا با اضافه‌ وزن باقي بمانند. ولي با اين­حال دوره‌ی بارداری زمان رژيم‌ دوران حاملگی يا محدودكردن دريافت غذايی نيست چون موجب تأمين ناكافی مواد مغذی هم برای مادر و هم جنين مي‌شود. توصيه‌های پزشكی در صورت اضافه‌ وزن بيش‌ازحد در دوره‌ی بارداری بايد مورد توجه قرار گيرند.