انديكاسيون های بستری در PICU

انديكاسيون های بستری در PICU

انديكاسيون های بستری در PICU admin

مونيتورينگ بيمار با نارسايی حاد كبدی غير ونتيله در بخش PICU :

1.Continious SPO2 control
2.Urine output control (q6h)
3.VS control,BS control,Neurologic Ph/E (q6h)
4.Electrolyte control & INR control (q12h)
5.CBC daily check(If necessary U/C & B/C)

مونيتورينگ بيمار با نارسايی حادكبدی ونتيله در بخش PICU :

In addition to the above measures
وجود يك مسير شرياني براي مانيتورينگ تهاجمي فشار خون و نمونه گيري مكرر خون
اناليز گازهاي خون(ABG) هر 4ساعت
كنترل الكتروليت ها و INR هر 8ساعت

توجه:

١.چنانچه بيمار علائم انسفالوپاتی كبدی رو نداشت، وكنتراانديكاسيوني براي تغذيه خوراكي(PO) وجود نداشت،مي توان PO با رزيم معمولي شروع وادامه داد،امروزه محدوديت پروتئين منسوخ شده وتامين كالري مد نظر است…
٢.حجم سرم به ميزان2/3 مقدار maintenance با قند10% در نظر گرفته مي شود…
٣.كل سديم دريافتي بايد 1meq/kg/day باشد يا به عبارت ديگر20meq/lit محاسبه مي شود،از طرف ديگر نبايد هيپرناترمي با افزودن Na اصلاح گردد…
٤.پتاسيم به ميزان6-3 meq/kg/day يا 30meq/lit مورد نياز است…
٥.هيپوفسفاتمي بايد اصلاح شود…
٦.اصلاح اختلالات اسيد وباز:
اصلاح اسيدوز تنفسي با ونتيلاتور
اصلاح اسيدوز متابوليك با NaHCO3
اصلاح الكالوز متابوليك با اضافه كردن كلريد سديم
٧.غلظت Hb بايد بيشتر از 12حفظ شود…
٨.اصلاح PT بصورت روتين توصيه نمي شود،(چون ارتباط مستقيمي بين شدت طولاني شدنPT و خونريزي وجود ندارد)ولي چنانچه قرار است،پروسيجري مانند جايگزينيCV line انجام شود،يا در ليست اتاق عمل جهت پيوند كبد قرار گيرد،لازم است كه اصلاح شود(اختلالات انعقادي)
٩. ترومبوسيتوپني يك عامل خطر مهم براي خونريزي است،بنابراين در اين بيماران پلاكت بايد بالاي 50 هزار نگه داشته شود…

١٠.در دو مورد ذيل بايد NG Tube گذاشته شود:

دگرگوني وضعيت مغزي
اختلال در رفلكس Gag
١١.درمان پروفيلاكتيك وريدي جهت عفونت با پوشش جرم هاي ذيل بايستي انجام شود:
باكتري هاي گرم مثبت(شايعترين Staff ureos)
باكتري هاي گرم منفي…
١٢.دستگاه تنفسي،شايعترين مكاني است كه دچار عفونت مي شود،و سپس دستگاه ادراري؛پس در بيمار بدحال بستري در  PICU ،انجام روزانه CXR و U/C توصيه مي گردد…
١٣. در موارد زير درمان سيستميك(معمولا فلوكونازول بر عليه گونه هاي كانديدا)توصيه مي شود:
-تب بدون پاسخ به انتي بيوتيك
-افزايش مشخص تعداد لكوسيت ها
-بدتر شدن نارسايي كبدي،بعد از بهبودي اوليه
-بروز نارسايي كليه
-كلستاز شديد
-سابقه درمان با Thiopental در قبل يا حال حاضر
-درمان ايمونوساپرسيو همزمان
-بدتر شدن كواگولوپاتي…
١٤.شايعترين محل خونريزي در نارسايي حاد كبدي،GI هستش،پس بنابراين درمان پروفيلاكسي با H2 blocker انديكاسيون دارد…
١٥.مهمترين عوارض نورولوژيك،انسفالوپاتي كبدي و ادم مغز است…
دكتر علامحسين محمدي (متخصص كودكان)

ارائه انواع رژیم های لاغری در سایت بهزیستن کلیک کنید رژیم اتکینز ، رژیم گروه خونی ،
رژیم گیاهخواری ، رژیم حاملگی و ..